Belgian Memorial Day 16/09/2016 - (Verslag jh - 1809/2016) Verslagen
Nationaal Eerbetoon aan het graf van de Onbekende Soldaat
Belgisch Nationaal Herdenkingscomité

Update: Op 18/09/2016 bereikte ons volgende reactie met vraag tot publicatie van Mr. Schellekens,
vraag waar wij graag op ingaan. Het verslag zoals hieronder terug te vinden is samen met de 40 foto's
alsmede de enkele overwegingen kunnen hierdoor beter naar waarde en waarheid geschat.

 Ik neem misverstanden zeker niet kwalijk, wanneer deze open staan voor verbetering naargelang de juiste redenen, feiten en interpretatie. Oprechtheid is de basis van eerlijkheid en vriendschappelijke relaties.

De tekst van de uitnodiging in 4 talen laat niet de minste twijfel over dat het hier uitsluitend over W.O.I gaat (zie hierboven).

De tekst «Welkom op dit nationaal eerbetoon» op blad 2 van het offficieel programma laat, zowel op de eerste als op de laastste alinea, daar geen twijfel over. Dit programma werd aan elke aanwezige in handen gegeven.

Reeds 44 jaren heeft ons Belgisch Nationaal Herdenkingscomité de Plicht tot Herdenken zowel wat betreft W.O.I en/of W.O.II nageleefd, in constant onderscheid tussen deze 2 W.O.

Zie afdeling «Activiteiten sedert 1972» in de Nederlandstalige versie van onze website www.belgian-remembrance.org 

In alle 2 oorlogen werden burgers gedeporteerd, vermoord en verzetsmensen gefusilleerd.

De verspreiding van de uitnodigingen inklusief Programma werd aan 89 Nederlanstalige en 101 Franstalige «vaderlandslievende» verenigingen gemailed (met vanzelfsprekende enkele overlappingen), 70 naar Defensie, 71 naar Reserve-Officieren en Mars & Mercurius, naar alle «Martelaren-Steden (Villes-Martyres), naar 49 contacten die de laatste jaren blijk gaven van interesse, enz. Aantal «Retours» (niet aangekomen terugzendingen): 17. 43 persberichten werden gemailed naar alle Media (publicaties, kranten, TV programma’s).

Dit eerbetoon werd in de «social media platforms» en de website van de Commonwealth War Graves Commission alsmede in een voor ons moeilijk te schatten juist aantal websites in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Gelukkig komen vaandeldragers nog «massaal» op in Waregem, Bastogne, Nieuwpoort en Antwerpen maar 2 weken geleden waren 12 personen aanwezig op de Herdenking van de Bevrijding van Brussel...

Inderdaad «maakte de aanwezigheid (gelijk in 2015) van een vertegenwoordiger van de Koning het belang en de betekenis duidellijk» ,zonder opgave van vertegenwoordigers van de Voorzitster van de Senaat en van de Burgemeester, de aanwezigheid van de Hoge Functionaris van de agglomeratie (=Gouverneur van Brussel), 8 ambassadeurs of/en hun Vertegenwoordiger of Militair Attaché en een afgevaardigde van het NATO Hoofdkwartier, 10 vaandels uit Antwerpen, Brussel, Namen, Wavre, enz., de vertegenwoordiger van een zeer belangrijke «vaderlandslievende vereniging» die maar 5.000 leden telt en verschillende voorzitters (zie de lijst van personaliteiten hierbijgevoegd, cfr excellijst VIP's).

Duitse soldaten worden eveneens herdacht in de Europese geest, voorgeschreven door het Federaal Commissariaat voor de Herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog, waarmee ons Comité uiterst positief samenwerkt.

Dat Duitse soldaten bij de invasie meer dan 6.000 onschuldige burgers vermoordden en Martelaar-Steden platbrandden werd in de «Belgian Memorial Day 2014» herdacht in de aanwezigheid van de Duitse ambassadeur die een krans neerlegd en in aanwezigheid van officiële vertegenwoordiging uit alle steden en dorpen die daar het slachtoffer van waren.

....

Einde september 2017 zal ik u met oprecht genoegen verwelkomen op de «Belgian Memorial Day 2017», wanneer wij dan samen de burgerlijke en militaire slachtoffers herdenken die tijdens het jaar 1917 op Belgische bodem vielen...

Met vriendelijke groeten,                            

 Jean-Pierre Schellekens.

Uit de uitnodiging en het programmaboekje:

   

Comité National Belge du Souvenir a.s.b.l. 
Belgisch Nationaal Herdenkingscomité v.z.w.


        Sous le Haut Patronage                        Onder de Hoge Bescherming
             de Sa Majesté le Roi                         van Zijne Majesteit de Koning

Erkend door het Ministerie van Defensie (nr.363) en de FOD Binnenlandse Zaken (nr.145).
Agréé par le Ministère de la Défense (no.363) et le SPF Intérieur (no.145).
Secrétaria(a)t: Tentoonstellingslaan 50, B-2020 Antwerpen. E-mail:
souvenir.herdenking@gmail.com

 

In samenwerking met - En coopération avec

    

Agglomération Administrative de Bruxelles-Capitale / Administratieve Agglomeratie van Brussel-Hoofdstad – CEGESOMA - Comité 14-18 pour la Wallonie et Wallonie-Bruxelles - Commissariat Général des Commémorations de la Première Guerre Mondiale /  Commissariaat Generaal van de Herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog - Commandement Militaire de la  Région Bruxelles-Capitale /  Militair Commando van het Gewest Brussel-Hoofdstad - Commonwealth War Graves Commission - Croix-Rouge de Belgique / Belgische Rode Kruis - Institut Supérieur Industriel de Bruxelles / Institut des Vétérans / Veteraneninstituut – Kenniscentrum Stad Ieper -  Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk / Mémorial National Fort Breendonk - Police de Bruxelles / Politie van Brussel - Protocole du SPF Intérieur Protocol FOD Binnenlandse Zaken / Protocol FOD Buitenlandse Zaken / Protocole SPF Affaires Etrangères - Royal British Legion Brussels Branch - Service de Presse SPF Affaires Etrangères / Persdienst FOD Buitenlandse Zaken - Service des Sépultures Militaires / Dienst Oorlogsgraven – Le Souvenir Français - Stad Brussel Wegeniswerken /  Ville de Bruxelles Travaux de Voirie  - Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Veteranenplatform Nederland.

Enkele persverslagen van de Belgian Memorial Day 16/09/2016

Bruzz - Dailymotion - DH (Video) - Youtube (Video)

In de programmabrochure die ter plaatse werd uitgedeeld,
ook aan de toevallige voorbijgangers, staat volgende toelichting
.

  

Welkom op dit Nationaal Eerbetoon - Plan VIP's

Niettegenstaande de vreselijke visie van de veldslagen en de menselijke gevolgen daarvan, is het moeilijk zich persoonlijk betrokken te voelen bij de herinnering van de Eerste Wereldoorlog, zich rekenschap te geven van de lijdensweg en opofferingen door zovele burgerlijke en militaire medeburgers aanvaard om, met de hulp van onze Geallieerden, ons vrede, respect voor onze culturen, manieren van leven, een stimulerende toekomst te waarborgen.

Het groot publiek en vooral de jeugd beschikken nochtans over een enorm potentieel aan gevoelens en aan geloofwaardigheid.

Dit eerbetoon heeft tot doel de Herdenking sterker te personaliseren. Door het aanhoren van de namen van zovele onschuldige burgerlijke slachtoffers en van zovele militairen die, na zich heldhaftig verdedigd te hebben, hun leven of hun gezondheid gaven, gaan de harten van duizenden families in ons land zich openen, vooral wanneer zij hun eigen naam aanhoren, en zal de geloofwaardigheid van 14-18 versterken.

Naam en voornaam zijn de voornaamste kenmerken van een persoon. De overledenen bij hun naam herdenken is een waarborg van trouw. Gedurende die enkele ogenblikken bij het graf van de Onbekende Soldaat zal in ons hart de Plicht tot Herdenken weer opleven...

Verslag met enkele overwegingen

    
Het nationale eerbetoon ging op 16/09/2016 voor de derde maal door in Brussel aan de Congreskolom. In 2014 werden nog 12.000 namen voorgelezen, in 2015, 3.500 en in 2016 1.000. Door deze namenlezing krijgt de herdenking een persoonlijk gezicht.

Het is niet onmiddellijk duidelijk, gaat het in de Belgian Memorial Day enkel over het herdenken van slachtoffers in WO1 of ook WO2, is het vooral of uitsluitend een 'militaire' herdenking, neen, want ook de Burgerlijk gedeporteerden en de gefusilleerden worden volgens het programma herdacht. Alle herdenkinsgroepen zijn uitgenodigd maar geen enkele vlag van vriendenkringen voor WO2, die anders massaal aanwezig zijn is te bespeuren. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de koning maakte het belang en de betekenis duidelijk, alsmede de aanwezigheid van Belga gedurende de gehele plechtigheid en op de koffie achteraf.

Dat ook Duitse soldatenslachtoffers mee herdacht werden en dat ook de Duitse Hymne op klassieke trompet werd gespeeld maakten van deze memorial day toch een uitzonderlijk beleven. Bij de koffie in de Brusselse Hogeschool spraken we er Kolonel Janke over aan. Bij het aflezen van de namen van Duitse soldaten worden geen graden genoemd, enkel de naam. Maar Duitse soldaten zijn toch 'daders'. Jamaar, alle soldaten van welk land ook, zijn slachtoffers, Duitse soldaten zijn daders én slachtoffers, en de eerste wereldoorlog is ver genoeg voor een gezamenlijke herdenking. Maar als deze memorial day ook voor WO2 van betekenis, wat niet meer dan normaal is, dat vraag dan toch heel wat van de deelnemende herinneringsverenigingen zo stelde ik. Tsja.

Toch nodigde het programma uit om eens te gaan kijken en vanuit de Vriendenkring Sonnenburg en deelnemer aan de Ronde Tafel van de Vriendenkringen (WO2) aanwezig te zijn en dit ook formeel aan de organisatoren te melden.

Meteen maar enkele suggesties toevoegen in deze inleiding:

Memorial Day dient toch best de 1ste en 2de wereldoorlog te omvatten, zodat ook Amerika, Polen, Zuid-Afrika, Marokko en alle landen die doden tellen bij de bevrijding van België aanwezig zijn en geëerd worden in de plechtigheid. Dat de geëxecuteerden in Duitse gevangenissen (Wolfenbüttel, Brandenburg-Görden, Dortmund, München, Keulen, Sonnenburg/Slonsk) ook met name zouden genoemd worden. Dat sterker ingezet wordt op de aanwezigheid van alle herdenkingsgroeperingen en dat er een groter evenwicht komt tussen de herdenking van militaire en burgerslachtoffers en dat, niet in het minst, in de herdenking ook de joodse en Roma/Sinti-slachtoffers hun plaats krijgen. Een Belgian Memory Day moet voor alle slachtoffers van de twee wereldoorlogen een plaats maken waarbij ook de publieke belangstelling kan verhoogd worden.

En waar deze dag vroeger in het weekend doorging, evenals de Breendonk-herdenking, moeten nu om besparingsredenen deze herdenkingsdagen, ook Breendonk in de week gebeuren, omdat anders WE-premies dienen uitbetaald aan de aanwezige militairen en politie. Beeld je in. Maar het gebeurd zo en niemand reageert.

Verslag met enkele snapshots

 
 
  

 

In afwachting van het begin van het eerbetoon - De oudste reporter opvallend aanwezig

Groupe 1. British Fallen – Britse Militairen - Militaires britanniques
“God Save the Queen” – Bridget  Peirson-Davis, Soprano. 
Begin Eerbetoon:

 

Namenlezing Groot-Brittanië
 

Namenlezing Groot-Brittanië
 

 
 
 

 

 

De vlaggen- en militaire groet bij de hymne van elk land
 

 Aankomst van de Hoogste Ambtenaar, elke hoogwaardigheidsbekleder groet eerst de vlam
 


 

Groep 2. Canadian Fallen - Militaires canadiens – Canadese militairen.
 “O Canada” – Matthew Zadow - Baryton


 
Namenlezing Canadese militairen

 
 

De Canadese hymne

Groupe 3. Australian Fallen– Australische militairen – Militaires australiens
“Advance Australia Fair” – Bridget Peirson-Davis, Soprano.
Last Post” - Silence - Lament «Flowers of the Forest» – Réveille.
 


 

 

 
Australische huldeliederen - Links de vertegenwoordiger Indische Ambassade


 


Voorbijgangers worden aangesproken en krijgen het programma en toelichting 
Groupe 4. Militaires français – Franse militairen.
 «La Marseillaise» - Delphine Scelles Hocquard, Soprano.


 

 Aux Armes citoyens...


Groep 5. Deutsche Soldaten / Duitse militairen / Militaires allemands
«Duitse volkslied / Hymne de l’Allemagne» - Trompette militaire


 

Kolonel Janke leest namen van Duitse soldaten, zonder de rang te vermelden
Na voorlezen van de namen de
Duitse hymne op militaire trompet
 

 Na voorlezen van de namen wordt een groet gebracht aan de onbekende soldaat


 

 

 Ontvangsttafel voor de personaliteiten

Groupe 6. Militaires belges tombés à la Bataille de l’Yzer
Belgische militairen gesneuveld tijdens de Slag om de  Ijzer
Marche régimentaire / Regimentsmarch


 

Aankomst van de Vertegenwoordiger van Zijn Majesteit de Koning
die een krans neerlegt in naam van Hunne Majesteiten. 
Arrivée du Représentant de Sa Majesté le Roi
qui dépose une couronne au nom de Leurs Majestés.
Dépôt de fleurs par des personnalités belges et des ambassadeurs.
Kranslegging door Belgische personaliteiten en ambassadeurs.


 
Voorbereiding voor de bloemenneerlegging


 

 De krans van de Hoogste Ambtenaar
  

Twee kransen bleven over, waaronder deze van Zuid-Afrika
 Er wordt volledige stilte gevraagd - Niet iedereen hield zich eraan.
  

Groep 7. Belgische en Congolesische militairen op Slagvelden in Oost-Afrika
Militaires belges et congolais tombés dans les Campagnes d’Afrique,
«Debout Congolais». 
 

   

Groupe 8.Belgische militairen overleden in krijgsgevangenschap
Militaires belges décédés comme prisonniers de guerre

 Groep 9.Déportés civils et victimes de guerre
 Burgerlijke gedeporteerden en slachtoffers van het oorlogsgeweld.
«Quia respexit » Magnificat (Bach) - Delphine Scelles Hocquard, Soprano.
 


Bespreking of groep 8 en groep 10 samen zou genomen worden.


De vertegenwoordiger van "Kinderen voor het Vaderland" leest de namen voor.
   

Groep 10. Belgische gefusilleerde verzetsmensen – Résistants belges fusillés.
Dernière lettre d’un condamné à mort.   – Pierre Van Damme, Tenor. 

Een brief van een ter doodveroordeelde wordt voorgelezen

 

Le Représentant du Roi ranime la Flamme – Last Post –et signe le Livre d’Or.
De Vertegenwoordiger van de Koning wakkert de Vlam aan – Last Post – en tekent het Gouden Boek.
 


Het aanwakkeren van de Vlam gebeurt met een sabel of zwaard.
 

Het Guldenboek wordt getekend, ook daar enkele andere personaliteiten.
 

Het Belgisch Volkslied


  

Koffie werd aangeboden in een Brusselse Hogeschool
 Op weg naar huis, Brussel, dat zijn wij allemaal